Ủng Hộ Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Tại NSW & QLD $162,579.10 Dollars Trong Tháng 3/2022

Số tiền hiện nay là $162,579.10 dollars

Kính thưa quí đồng hương,

Sáng Chủ nhật ngày 20 /03/2022 , ngày đẹp trời Chùa Quang Minh như trẩy hội.

Trên chánh điện lớn Quí Thầy & Quí Cô làm lễ Thọ Bát Quan Trai và lễ Ngày Ví Quan Thế Âm Bồ Tát.

Dưới hội trường tân tạo và ngoài sân chùa ước khoảng 1,500 đồng hương phật tử làm lễ và tham dự gây quỹ ỦNG HỘ, CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT TẠI NSW & QLD tháng 3/2022.

Sau phần phát biểu Thầy trụ trì Thích Phước Tấn về ý nghĩa cuộc gây quỹ kỳ nầy trong đó cũng nhắc nhở đến đồng bào Ukraina tỵ nạn do chiến tranh.

Trên 1.000 đồng hương phật tử đã đến tham gia nhập tiệc với trên 15 món ăn chay tuyệt vời do cô Tâm sở chỉ đạo.

Xin cảm ơn toàn thề ban trị sự chùa ,ban ẩm thực, ban tiếp tân, ban âm thanh ánh sáng, đạo tràng, gia đình phật tử và toàn thể mạnh thường quân các chùa Quang Minh và Phước Huệ cùng các tự viện khác với những tấm lòng vàng. ,nhất là đài VFTV và SBS đã quảng bá tin tức.


Số tiền đã đạt $115,910.00 dollars thống kê tại chỗ và những ngày tới sẽ còn tăng hơn nữa do có rất nhiều người chưa đến kịp.

– Đặc biệt các Chùa Hoằng Pháp gởi $15,000 dollars,
– Chùa Hoa Nghiêm $5,150 dollars,
– Chùa Báo Ân (Auckland NZ), Ni Viện Thiện Hòa (Sydney) $3,875 dollars,
– Chùa Thiên Thai (Wellington NZ) $2,000 dollars.

Thượng tọa Thích Phước Tấn và Thượng tọa Thích Phước Viên chùa Phước Huệ sẽ chuyển số tiền cho những nạn nhân.
Nên số tiền hiện nay là $ 162,579.10 dollars.

Xin thành kính tri ơn.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.
Bác sĩ Phạm Phúc nhân

Down load Danh Sách Ủng Hộ PDF file

__________________________

Dear Ladies and Gentlemen,

On Sunday morning, March 20, 2022, on a beautiful day, Quang Minh temple was like a festival.

On the big main hall, the Masters performed the ceremony of Tho Bat Quan Trai and the ceremony of the Day of the Bodhisattva Avalokitesvara.

At the renovation hall and outside the temple yard, about 1,500 fellow Buddhists performed the ceremony and participated in the raising fund for flood in Brisbane and New South Wales .

After the speech, Abbot Thich Phuoc Tan about the meaning of this fundraising, he also reminded to fellow Ukrainians refugees of the war.

More than 1,000 fellow Buddhists came to join the party with over 15 wonderful vegetarian dishes directed by Ms. Tam So.

Thank you to the entire temple administration, food department, reception group , sound and light group, Buddhist family and all sponsors of Quang Minh and Phuoc Hue pagodas and other Buddhists monasteries with golden hearts. ,especially VFTV and SBS broadcast the news.

The amount has already achieved $115,910.00 dollars on the spot and will increase even more in the coming days because so many people have not arrived in time.

Especially with the contribution of Hoằng Pháp Temple $15,000 dollars , Hoa Nghiêm Temple $5,150 dollars , Báo Ân Temple (Auckland NZ),Thiện Hòa Buddhist Temple (Sydney) $3,875 dollars, Thiên Thai Temple (Wellington NZ) $2,000 dollars.

Venerable Thich Phuoc Tan and Venerable Thich Phuoc Vien of Phuoc Hue Pagoda will transfer the money to the victims.

So the current amount is $ 162,579.10 dollars.

Sincerely thank you.
Namo Cong Duc Lam Bodhisattva Ma Ha Bodhisattva ,
Doctor