Tường Trình Đại lễ Vu Lan, Hội Hoa Anh Đào Và Mask Dancing Các Nhà Sư Bhutan Chùa Quang Minh 18/08/2019

Xin nhấn vào hình để xem nguyên cỡ

 

Phạm Phúc Nhân tường trình