Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Quang

Down Load Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Quang

Chương Trình Buổi Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Quang

Thu Bay 16/11/2019 tại Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu Cairnlea

9.30 am
• Khai Kinh Bồ Tát Giới

11.00 am
• Cung An Chức Sự
• Ba hồi chuông trống Bát Nhã
• Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm
• Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
• Cung tuyên tiểu sử
• Cảm niệm Ân Sư
• Lời Đạo Tình Pháp Lữ
• Lễ Cúng Tiến Giác Linh
• Lời cảm tạ