In Honor of President World Buddhist Sangha Council (WBSC) Most Venerable Liao Chung’s Parinirvana

Tang Lễ Hòa Thượng Trưởng Lão Lieu Trung – Chủ tịch Hội Đồng Tang Gia Phật Giảo Thế Giới

Mahavira Buddhist Center