Hội Đồng Điều Hành

Số 001/3/HĐĐH/CT/VP/QĐ
_____________________________

Chiếu theo Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đổi mới bởi Đại Hội Khoáng Đại kỳ VIII vào ngày 31/10/2012 tại Tổ Đình Phước Huệ, thành phố Sydney - Úc Đại Lợi.

Chiếu theo Chương III, Điều – Thành lập Hội Đồng Điều Hành.
Chiếu theo biên bản Đại Hội kỳ VIII, cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thiện Tâm làm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.

Chiếu theo Biên Bản cuộc họp kỳ IV ngày 26/2/2013, về việc công cử nhân sự Hội Đồng Điều Hành và các Ban.

Quyết Định

Chấp nhận Hội Đồng Điều Hành Niên Khóa 2012-2016 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

Chủ Tịch: Thượng Tọa Thích Thiện Tâm

Phó Chủ Tịch: Thượng Tọa Thích Phước Tấn

Chánh Thư Ký:  Đại Đức Thích Phước Thái

Phó Thư Ký:  Đại Đức Thích Phước Viên

Chánh Thủ Quỹ: Đạo Hữu Hoa Thiền – Võ Ngọc Thu