Happy New Year 2021

Kính Bạch Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa , Dai Dức, Tăng Ni,
Kính thưa quí vị ân nhân và mạnh thường quân.

Trong năm qua hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu và Tân Tây Lan, cộng dồng Việt Nam tại Uc châu nói chung và Victoria nói rịêng đã đóng góp không ngừng nghĩ và cùng làm việc có ý nghĩa cho chánh phủ cũng như cộng đồng.

Ôn lại 4 việc làm có ý nghĩa năm qua:

1/ Lễ Khánh Thành Trung Tâm Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu – Tân Tây Lan ( Chùa ấn Quang ) với chi phí 7 triệu dollars trong 2 năm kêu gọi.

Hơn 5000 đồng hương Phật tử và sắc tộc khác nhau về tham dự, rất nhiều người chỉ đến tham quan và không dùng cơm trưa nhưng lòng rất hoan hỉ và hẹn ngày trở lại… thường ngọan các công trình như Đại Hùng Bảo Điện Ấn Quang, hội trường đa dụng, Bảo Tháp Phổ Môn ,Hoa Viên Quan Âm và khu tịnh dưỡng Long Thọ.

2/ Cháy rừng trên nước Úc. Từ tháng 1/2020 qua 3 tháng kêu gọi trên các chùa và các hội chợ tết Victoria, đồng hương Việt nam đã đóng góp $355,000 dollars cho cháy rừng trên nước Úc.

– Ngày 20/01/2020 Tặng Blaze Aid cho phục hồi vùng quê Melbourne
– Ngày 19/01/2020 vừa thực hiện một chuyến đi khứ hồi từ Melbourne đến Bairnsdale, East Gippsland.

Thật vinh dự khi được tham gia Venerable Thich Phước Tấn, Trụ trì củaChùa Quang Minh để trao cho Lữ đoàn Trụ sở CFA Bairnsdale và CFA Quận 11.

– Ngày 20/01/2020.Địa điểm tham quan; Lavington, NSW tặng
– Ngày 15/02/2020 Trao tặng cho các nhân viên chủ chốt liên lạc; Nhân viên cứu hỏa tại Trung tâm dịch vụ chữa cháy nông thôn ở tiểu bang NSW.

3/ Khẩu trang trong đại dịch. Tháng 3/2020 từ đợt dịch thứ 1 cho tới đợt dịch thứ 2 bùng phát tháng 6, Cộng đồng người Việt Nam tặng trên 400,000 masks, 150,000 bao tay, 20,000 mặt nạ plastic, 5000 áo chòang ( tổng trị giá trên $250,000 dollars ) cho bịnh viện Sunshine Melbourne và phân phát cho tòan thể đồng bào ở Victoria và các tiểu bang khác và Phân phối hằng ngàn phần ăn trưa đã và đang hiến tặng cho các bịnh viện miền tây Melbourne.

4/ Cứu trợ bão lụt miền trung Việt Nam. Tháng 10 vừa qua Gíáo Hội Phật Giáo Uc- Tân Tây Lan kêu gọi cứu trợ 8 tỉnh miền trung Việt Nam do nhiều trận lụt lịch sử số tiền gây quĩ cứu trợ cho đồng bào miền Trung đạt được trên 160,000 dollars.

Gíáo Hội Uc- Tân Tây Lan đã liên hệ quí Thầy Cô bên Việt Nam đã ,đang và sẽ tiếp tục cứu trợ 10,000 đồng bào, đặc biệt chú trọng xây dựng 40 nhà nổi cho đồng bào để phòng chống bão lục lâu dài trong tương lai.

Năm mới sắp đến con xin kính chúc Chư Tăng Ni pháp thể khinh an huệ đăng thường chiếu, tứ đại điều hòa, Phật sự viên thành,

xin kính chúc Toàn thể ân nhân và quí mạnh thường quân thân tâm thường an lạc , hạnh phúc, phát tài , sức khỏe , trường thọ, cùng nhau góp phần cho xứ sở Uc Châu thịnh vượng , xứng đáng người con xứ Việt : Uống nước nhớ nguồn, Ăn trái nhớ kẻ trồng cây.

Bác sĩ Phạm Phúc Nhân
Trưởng ban từ thiện xã hội Phật Giáo Úc Châu -Tân Tây Lan.
Hội phó Chùa Quang Minh____________________________________

HAPPY NEW YEAR 2021

Dear Monks and Nuns,
Dear benefactors and sponsors.

In the past year, responding to the call of the United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and New Zealand, the Vietnamese community in Australia in general and Victoria said that they have contributed continuously meaningful work together for the Australian Government and Vietnamese the community. Review 4 meaningful jobs last year.

1 / The Opening Ceremony of the United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia- New Zealand (An Quang Temple) with a cost of 7 million dollars in 2 years calling. More than 5000 Buddhist compatriots and different ethnic groups attended, many people just came to visit and did not have lunch, but they were very happy and made an appointment to return… enjoy visiting wonderful works like Dai Hung Bao Dien. An Quang, multi-purpose hall, Pho Mon Stupa, Hoa Vien Quan Am and Long Tho resort.

2 / Bush Fire Appeal From January 2020 through 3 months calling on Victoria’s temples and Tết festivals ,Vietnamese compatriots have contributed $ 355,000 dollars for bush wild fires in Australia. January 20, 2020 Donate Blaze Aid for rural rehabilitation of Melbourne On 19/01/2020 just made a round trip from Melbourne to Bairnsdale, East Gippsland. It is an honor to join Venerable Thich Phuoc Tan, Chua Quang Minh’s Head, to hand over the Brigade CFA Bairnsdale and CFA District 11 Headquarters. January 20, 2020. Places to visit; Lavington, NSW donated February 15, 2020 Awarded to key staff members; Firefighters at the NSW Rural Fire Service Center.

3 /Masks for Covid-19 Pandemic March 2020, from the 1st epidemic of Covid 19 pandemic to the 2nd outbreak in June, the Vietnamese Community donated over 400,000 masks, 150,000 gloves, 20,000 plastic masks, and 5000 operating gowns (total cost over $250,000 dollars) to Sunshine Melbourne Hospital and distributing to entire communities in Victoria and other states and Distributing thousands of donated lunches to hospitals in the west of Melbourne.

4 / Flooding Appeal for Mid Central Vietnam. Last October, the the United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand called for the aid of 8 central provinces of Vietnam for historic floods with the amount of money raised over $160,000 dollars for the relief fund for the people of Central Vietnam in these floods. The the United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand has contacted our Vietnamese Monks and Nuns who have been and will continue to aid over 10,000 victims Pay special attention to building 40 floating houses for people to prevent storms in the long term in the future.

In the coming new year, I would like to wish the monks and nuns of the Dharma contemptuously bless the ordination, good health, achieved wisdom , the completed Buddha’s membership We would like to wish all benefactors and esteemed guests all the best wishes of happiness, longevity, good health, prosperity, Together, contribute to a prosperous country Uc Chau, worthy of Vietnamese proverb : Remember the source when drinking water, remembering the source, when eating fruit , remembering fruit grower.

Thanks
Kind regards

Doctor Pham Phuc Nhan
Head of Charity and Society of The United Vietnamese Buddhist Cogregation of Australia- New Zealand.
Vice President of Quang Minh Temple