Điện Thư Phân Ưu Hòa Thượng thượng Liễu hạ Trung

Vietnamese Buddhist Phuoc Hue Temple Incorporated
TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ
365 Victoria Street, Wetherill Park N.S.W. 2164 Australia
 Tel: (02) 9725 2324, (02) 9725 5385, 0431 692 354
Email: phuochue@phuochue.org

Sydney 17/03/2022

Kính gởi:

– Ban Tổ chức Tang lễ,
– Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Phật Giáo Thế Giới
– Chùa Thiện Đạo Đài Bắc, Đài Loan
– Chư Môn nhơn pháp quyến

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính,

Chúng tôi vừa được tin Trưởng lão Hòa Thượng thượng Liễu hạ Trung Chủ Tịch Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Phật Giáo Thế Giới, Phương Trượng chùa Thiện Đạo Đài Bắc, Viện Trưởng khai sơn Đại học Huyền Trang ở Tân Trúc, vừa viên tịch ngày 08 tháng 03 năm 2022, trụ thế 91 tuổi.

Thay mặt Thiên Thai Giáo Quán Tông Phước Huệ Sơn Môn Học Phái và Tổ Đình Phước Huệ Úc Châu cũng như cá nhân chúng tôi trân trọng kính gởi quí Ban Tổ Chức Tang lễ, quí Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Phật Giáo Thế Giới, quí Chùa Thiện Đạo Đài Bắc, Chư môn nhơn pháp quyến, lời phân ưu chơn thành, đồng thời chúng tôi nhứt tâm cầu nguyện giác linh trưởng lão Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

Thành kính phân ưu,

Trân trọng.

Thượng Tọa Thích Phước Tấn OAM
– Trụ Trì Tổ Đình Phước Huệ Sydney Úc Châu
– Ủy viên Hội Đồng Tăng Già Phật Giáo Thế Giới WBSC

Download Điện Thư Phân Ưu pdf file

Download Letter of Condolence to the late Most Ven. Liao Chung pdf file