Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 24b – Ca Diếp Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn