Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 20i Phạm Hạnh

– Bắt đầu từ dòng: Tâu Đại Vương nước Xá Bà Đề………..( trang 636)

– Bắt đầu từ dòng số 16 trang 647

TT Thích Phước Tấn