Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 20h Phạm Hạnh

Phần nói chuyện của Thầy Trụ Trì Thích Phước Tấn sau Phẩm 20 (h)

TT Thích Phước Tấn