Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm 5 Kim Cang Thân

HT Thích Phước Tấn29.04.2020