Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 41 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp & P 42 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn

TT Thích Phước Tấn