Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 36 & 37 Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử

TT Thích Phước Tấn