Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 35 Pháp Hội Thiện Đức Thiên Tử (b)

TT Thích Phước Tấn