Liên Lạc

THE UNITED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION OF AUSTRALIA-NEW ZEALAND
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

ABN 27 899 690 766

DONATION details https://www.acnc.gov.au/charity?name_abn=27899690766

View Larger Map

Địa chỉ liên lạc

159 Cairnlea Drive, Cairnlea VIC 3023 AUSTRALIA

Phone: (+613) 9312 5729 or (+613) 9548 2215
Fax: (+613) 9311 0278
By Email: uvbc.anz@gmail.com