Các Ban

Ban Tăng Sự:

Trưởng Ban:  Thượng Tọa Thích Phước Tấn

Phó Ban Đặc Trách Tăng Sự:  Đại Đức Thích Phước Viên

Phó Ban Đặc Trách Ni Giới: Sư Cô Thích Phước Hoàn

Ban Hoằng Pháp và Nghi Lễ:

Trưởng Ban: Thượng Tọa Thích Phước Hựu

Phó Ban Đặc Trách Hoằng Pháp: Thượng Tọa Thích Phước Thiền

Phó Ban Đặc Trách Giảng Huấn: Đại Đức Thích Linh Tấn

Phó Ban Đặc Trách Nghi Lễ: Đại Đức Thích Phước Sanh, Đại Đức Thích Phước Thể

Ban Văn Hóa – Giáo Dục:

Trưởng Ban: Đại Đức Thích Phước Đạt

Phó Ban Đặc Trách Giáo Dục: Đạo Hữu Minh Tường – Trần Cường Việt

Phó Ban Đặc Trách Văn Hóa: Đạo Hữu Nguyễn Mỹ Lý

Ban Truyền Thông

Trưởng Ban:  Đạo Hữu Thảo Phạm

Phó Ban Đặc Trách New South Wales: Sư Cô Thích Phước Thanh

Phó Ban Đặc Trách Victoria: Đạo Hữu Tony Lê Nguyên

Phó Ban Đặc Trách SE Melbourne: Đạo Hữu Hoa Phát – Trịnh Thùy Nhiên

Ban Tài Chánh – Xã Hội

Trưởng Ban:  Bác Sĩ Phạm Ph́úc Nhân

Phó Ban: Đạo Hữu Từ Hương

Phó Ban: Đạo Hữu Trần Thị Thuận

Thư Ký: Đạo Hữu Quang Hương

Thủ Quỹ: Đạo Hữu Mỹ Phương

Ban Thanh Niên Cư Sĩ

Cố Vấn: Đạo Hữu Trí Bảo

Trưởng Ban:  Đạo Hữu Minh Quang – Lê Điểm

Phó Ban Đặc Trách Nữ Cư Sĩ: Đạo Hữu Diệu Ngọc

Phó Ban Đặc Trách Nam Cư Sĩ: Đạo Hữu Tăm Dũng

Phó Ban Đặc Trách Thanh Nam: Đạo Hữu Trí Anh

Phó Ban Đặc Trách Thanh Nữ: Đạo Hữu Tâm Anh

Ban Quản Lý Văn Phòng

Thư Ký: Đạo Hữu Minh Anh

Thủ Quỹ: Đạo Hữu Minh Lý

Văn Phòng Chủ Tịch: Sư Cô Thích Phước Uyển – Đạo Hữu Thiện Đức

Văn Phòng Tổng Thư Ký: Đạo Hữu Mỹ Phương – Đạo Hữu Trí Lạc