Bài Hát Mừng Sinh Nhật Thầy Thiện Tâm 4/9/2022

Nhân sinh nhật của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm; Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, chúng con có bài hát và bài thơ chúc mừng sinh nhật Thầy.

Bài hát Mừng Sinh Nhật Thầy Thiện Tâm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Bạch Thầy Thiện Tâm
Hôm nầy kỷ niệm sinh nhật Thầy
Chúng con thành tâm kính chúc
Thầy Pháp thể khinh an
Chúng sanh dị độ
Phật đạo chóng viên thành.

Thầy là ngọn đuốc thiêng soi đường chúng con đi
Thầy mang lại cho chúng con bình an và hạnh phúc
Phật pháp truờng tồn, nhờ vào các bậc chân tu, đức hạnh vuông tròn như Thầy
Chúng con kính chúc
Thầy thong dong trên đường giải thoát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Diệu Ngọc 4


Mừng Sinh Nhật Thầy

Sinh Nhật con kính chúc Thầy
Như Tùng như Bách phước đầy đức sâu
An vui sống với đạo mầu
Dắt dìu Phật tử thoát sầu khổ đau
Ý Thầy đẹp tựa trăng sao
Hạnh Thầy sáng mãi ngàn sau còn truyền
Xuất gia nào phải đoạn duyên
Mà là xây dựng Hoa Nghiêm độ người
Xuất gia nào phải lánh đời
Mà là nhập thế hành lời Phật lưu
Chúc Thầy tâm mãi vô ưu
Thong dong tự tại nắng mưa bình thường
Chúc Thầy sen nở ngát hương
Thuyền từ Bát Nhã thẳng đường Lạc Bang
Chúc Thầy mây trắng thênh thang
Thiên thu in dấu đạo tràng Thiện Tâm.

Trí Lạc